Werkveldspecifiek certificatieschema OCE


Per 1 juli 2012 is het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) van kracht. Het WSCS-OCE vervangt de Beoordelingsrichtlijn Conventionele Explosieven (BRL-OCE).

 

Het WSCS-OCE bevat de proceseisen voor vooronderzoek en opsporing van CE. Daarnaast is er een Werkveldspecifiek document voor aanwijzing en toezicht. Dit zogenoemde WDA&T-OCE bevat de eisen die gelden voor de certificatie-instelling.Op de documentenpagina kunt u de documenten downloaden. 

 

Inhoudelijke informatie over het werkveld van het opsporen van CE kunt u vinden op bijvoorbeeld de website van de Vereniging voor Explosieven Opsporing en www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/Dossier/59/blindgangers.html.

 

Het WSCS-OCE maakt onderscheid in twee deelgebieden, namelijk:

 

  • deelgebied A: opsporing;
  • deelgebied B: civieltechnische ondersteuning.

 

Bedrijven kunnen zich voor één of voor beide deelgebieden laten certificeren. Zie hiervoor het certificaatregister.

 

Belanghebbenden kunnen bij onduidelijkheden in de normtekst van het WSCS-OCE aan het CCvD-OCE verzoeken om een interpretatie vast te stellen. Klik hier voor de procedure (volgt). Op de documentenpagina staat de actuele versie van het interpretatiedocument.

webdesign