Sinds 1 november 2019 is de naam van Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven (SCVE) officieel gewijzigd in Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen (VOMES). Verder zijn de statuten gewijzigd vanwege de invoering van de registratieplicht voor personen die werken met explosieve stoffen of personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen. Stichting VOMES zal in de loop van 2020 de registratie van personen die werkzaam zijn in deze beroepsgroepen verzorgen namens de minister van SZW. Tevens is Stichting VOMES schemabeheerder voor certificatieschema’s in het werkveld van ontplofbare oorlogsresten.

Vanaf heden kunt u terecht op de nieuwe website: www.vomes.nl

 


Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven

 

De Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven (SCVE) is de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting voor de werkvelden Opsporen Conventionele Explosieven en Springmeesters.


Per werkveld kan door het bestuur een Centraal College van Deskundigen (CCvD) worden ingesteld. Momenteel is er binnen SCVE alleen voor het werkveld Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) een CCvD actief. Klik hier voor meer informatie. Voor de overige werkvelden is het beheer van het certificatiestelsel anders georganiseerd.


Het bestuur van SCVE is eindverantwoordelijk voor alle zaken binnen de beheerstichting. Het bestuur heeft een convenant met het ministerie van SZW gesloten, waarin de taken en verantwoordelijkheden van SCVE zijn uitgewerkt. Naast de bestuurlijke en organisatorische zaken, toetst het bestuur of de juiste procedures zijn doorlopen bij de totstandkoming van een werkveldspecifiek certificatieschema. Het bestuur van SCVE bestaat uit de volgende personen.


Naam

Functie

Namens

D.W.(Dick) Eerland

onafhankelijk voorzitter

persoonlijke titel

H.H.M.(Henk) van der Linden

penningmeester / secretaris

persoonlijke titel

J. (Jaap) Ellens

bestuurslid

springmeesters

A. (Andre) Schrooten bestuurslid opsporen CE

SCVE is als beheerstichting lid van de VvS, de Vereniging van Schemabeheerders. Dit betekent dat SCVE (uiterlijk vóór 1 november 2020) werkt volgens de NTA 8813. Eens in de twee jaar toetst een externe beoordelaar op het voldoen aan deze norm. Zo waarborgt SCVE haar onafhankelijkheid en de kwaliteit van haar schemabeheer.


webdesign